ÅRSRAPPORT 2021/22: TOCIFRET MILLIONOVERSKUD FOR FJERDE ÅR I TRÆK

21.09.2022 13:06

Bestyrelsen for AGF A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens årsrapport for perioden 1. juli 2021 - 30. juni 2022.

Koncernens resultat før skat er et overskud på 11 mio. kr. Resultatet er i overensstemmelse med de senest udmeldte forventninger for regnskabsåret.

Koncernens resultat er positivt påvirket af forøgede sponsorindtægter, offentlige tilskud samt afholdelse af stadionkoncerter.

Omsætningen er steget fra 144 mio. kr. til 189 mio. kr. Den væsentligste årsag til denne stigning er afholdelse af udskudte events, herunder en forøgelse af restaurations- og cateringvirksomhed fra 8 mio. kr. til 22 mio. kr. Derudover kan stigningen henføres til en vækst i sponsorindtægterne fra 67 mio. kr. til 77 mio. kr. samt en stigning i anden omsætning, tjenesteydelser fra 14 mio. kr. til 35 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til indtægter i forbindelse med afholdelse af stadionkoncerter ultimo regnskabsåret.

Koncernens eksterne omkostninger er steget med 19 mio. kr. fra 62 mio. kr. i 2020/21 til 81 mio. kr. i 2021/22. Denne omkostningsstigning kan primært henføres til administrationsomkostninger, som er steget fra 13 mio. kr. til 25 mio. kr. Ovenstående stigning kan i væsentlig grad henføres til forøgede omkostninger som følge af afholdelse af events relateret til omsætningen.

Personaleomkostninger er steget med 10 mio. kr. fra 87 mio. kr. i 2020/21 til 97 mio. kr. i 2021/22. Stigningen kan henføres til stigning i antal ansatte og ikke mindst øgede udgifter til den sportslige sektor, herunder omkostninger til ophør af samarbejdet med cheftræneren. 

Af- og nedskrivninger er steget med 8 mio. kr. fra 19 mio. kr. i 2020/21 til 27 mio. kr. i 2021/22. Stigningen kan henføres til nedskrivninger på kontraktrettigheder. 

Andre driftsindtægter er faldet med 9 mio. kr. fra 45 mio. kr. i 2020/21 til 36 mio. kr. i 2021/22, hvilket kan henføres til fald i salg af kontraktrettigheder på 23 mio. kr. samt en stigning på 13 mio. kr. vedr. regulering af kompensation fra offentlige hjælpepakker i forbindelse med COVID-19.

Koncernens likviditetsberedskab inkl. værdipapirer pr. 30. juni 2022 udgør 70 mio. kr. i forhold til 68 mio. kr. året før.

Egenkapitalen er netto steget med 7 mio. kr. til 101 mio. kr., svarende til en soliditetsgrad på 59 %. Netto-stigningen kan henføres til årets resultat.

Pengestrømme fra den primære drift er 45 mio. kr. mod 4 mio. kr. året før. De samlede pengestrømme er ÷17 mio. kr. mod 3 mio. kr. året før. Korrigeret for køb og salg af værdipapirer er koncernens pengestrømme for regnskabsåret 11 mio. kr. mod 7 mio. kr. året før. 

Forventninger
For regnskabsåret 2022/23 forventer koncernen fortsat et positivt resultat før skat på mellem 0 og 20 mio. kr.

Hændelser efter regnskabsårets udløb
Efter balancedagen er fondsbørsmeddelelse nr. 04/2022 og 05/2022 offentliggjort. Meddelelserne beretter om salg af kontraktrettighederne på Albert Grønbæk Erlykke til den norske klub FK Bodø/Glimt, samt positive økonomiske forventninger til regnskabsåret 2022/23. Der er ikke indtrådt andre væsentlige begivenheder efter balancedagen.

Bestyrelsesformand Lars Fournais udtaler:

”Trods et sportsligt udfordrende år kan vi for fjerde regnskabsår i træk præsentere et tocifret millionoverskud. Det vidner om en sund, bæredygtig forretning, der står på flere ben og er begunstiget af en flot opbakning fra samarbejdspartnere, sponsorer, aktionærer og fans. Resultatet skal endda ses i lyset af, at vi har investeret betydeligt i den sportslige sektor, og det er vores ambition, at vi fortløbende kan blive ved med at lægge lag på vores sportslige konkurrenceevne i bestræbelserne på at blive en etableret del af toppen af dansk fodbold og med tiden blandt de bedste fodboldklubber i Skandinavien. Det skal et nyt stadion i høj grad også bidrage til, og vi ser frem til, at første spadestik skal tages om godt et år.”

Adm. direktør Jacob Nielsen udtaler:

”Det er glædeligt, at vi for fjerde år i træk kommer ud med et tilfredsstillende millionoverskud – ikke mindst med tanke på, at vi på den sportslige front langt fra levede op til forventningerne. På mange forretningsmæssige fronter har vi taget nogle store skridt de senere år, men vi kigger nu ind i en mere omskiftelig periode, når vi fra årsskiftet ikke længere har forpagtningen af Atletion-komplekset, og samtidig også inden længe skal indstille os på et stadionbyggeri med de følgevirkninger, det har. Vi er så småt ved at forberede alle vores interessenter – ikke mindst fans og sponsorer – på, at der venter os nogle vanskeligere forhold, før det ikke bare bliver godt, men rigtig godt med det nye stadion. Det er en periode, der kommer til at stille store krav til os alle, og vi har brug for en fortsat uformindsket opbakning fra byen, hvis vi skal stå solidt rustet, når vi rykker ind på vores nye hjemmebane i 2026.”   

LÆS HELE ÅRSRAPPORTEN HER >>

KONCERNPARTNERE