Investor relations

AGF A/S opererer inden for to segmenter;

- AGF Fodbold, der omfatter driften af AGF’s bedste fodboldhold for både herrer, damer og ungdomselitehold.

- Atletion A/S, der omfatter eventafvikling samt Stadion Fysioterapi

AGF A/S (tidl. Aarhus Elite A/S) blev oprindelig stiftet under navnet AGF Kontraktfodbold ApS d. 8. marts 1978.

Generalforsamling 2023

AGF A/S, CVR-nr. 83 83 99 10, afholder generalforsamling

torsdag den 26. oktober 2023 kl. 16.00

I Ceres Park, PR electronics Lounge, 2.sal, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C

Dagsorden:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport
 3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, samt meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse
 4. Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse
  1. Forslag om vejledende afstemning om godkendelse af den fremlagte vederlagsrapport.
  2. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse
  3. Bemyndigelse til at udstede warrants samt foretage den dertil hørende kapitalforhøjelse
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

 

Ad 4:

4a: Forslag om vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapport. 

I overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om selskabslovens krav til børsnoterede selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapport har bestyrelsen udarbejdet en vederlagsrapport, der giver et samlet overblik over den aflønning, som de enkelte ledelsesmedlemmer er tildelt i løbet af det seneste regnskabsår. 

Den foreslåede vederlagsrapport kan findes på selskabets hjemmeside AGF.dk. 

4b: Bemyndigelse til kapitalforhøjelse

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 25. oktober 2033 ad en eller flere omgange at forhøje selskabets aktiekapital med A-aktier og/eller B-aktier med indtil nom. kr. 100.000.000,00 kr. Kapitalforhøjelse skal ske med fortegningsret for AGF A/S’ til enhver tid værende aktionærer, medmindre aktierne udbydes i fri tegning til markedskurs. Forhøjelse af kapitalen kan helt eller delvist ske på anden måde end ved kontant indbetaling, herunder apportindskud eller ved konvertering af gæld til aktiekapital.

For de nye A– og B-aktier skal gælde samme regler som for de hidtidige A- og B-aktier i selskabet

De nye aktiers forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder i selskabet indtræder på det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalte.

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige som følge af udnyttelsen af denne bemyndigelse.

4c: Bemyndigelse til at udstede warrants samt foretage den dertil hørende kapitalforhøjelse

Bestyrelsen har bemyndigelse til at udstede aktieoptionsprogrammer i det omfang, det er mest givende for selskabet – se nærmere i bilag 1.

Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Alle bestyrelsesmedlemmer skal vælges eller genvælges hvert år og blev sidst valgt på den ordinære generalforsamling i 2022. Det betyder, at hvert bestyrelsesmedlems valgperiode udløber ved den ordinære generalforsamling i oktober 2023.

Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 3-9 medlemmer. Af disse vælger A-aktionærerne 2 medlemmer. De resterende medlemmer vælges af den samlede generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår genvalg for en etårig periode af:

Lars Fournais

Jesper Ganzhorn Ørskov

Erik Meineche Schmidt

Uffe Jakobsen

Katja Moesgaard

Simon Francis Ratjen Schiølin

Kim Larsen

Bestyrelsens kompetencer og ledelseserhverv fremgår af vedlagte bilag 2.

Hvis de foreslåede kandidater vælges som bestyrelsesmedlemmer, vil bestyrelsen bestå af 7 medlemmer.

Ad 6: Valg af revision
Bestyrelsen foreslår valg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab.

Tilmelding eller afgivelse af fuldmagt kan af navnenoterede aktionærer senest den 23. oktober

2023 kl. 15.00 foretages via aktionærportalen/-klubben på www.agf.dk. Adgangskort fremsendes elektronisk til den e-mailadresse, der angives på aktionærportalen ved tilmeldingen. Stemmesedler vil blive udleveret på generalforsamlingen.

Sidste frist for afgivelse af brevstemme er den 23. oktober 2023 kl. 15.00.

Dagsorden   og   årsrapport   for   2022/23   med   tilhørende   årsberetning   og   forsynet   med revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på selskabets kontor, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C.

Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 113.125.000,00. Aktiekapitalen er opdelt i A-aktier og B-aktier. Nominelt DKK 146.718,50 er A-aktier á kr. 0,25. Nominelt DKK 112.978.281,50 er B-aktier á DKK 0,25. Hver A-aktie på nom. DKK 0,25 giver 10 stemmer, og hver B-aktie på nom. DKK 0,25 giver 1 stemme. Enhver aktionær har adgang til generalforsamlingen, når vedkommende senest den 23. oktober 2023 har tilmeldt sig via aktionærportalen på selskabets hjemmeside eller ved henvendelse til selskabets kontor.

Alene aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløbet af registreringsdatoen, torsdag den 19. oktober 2023, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

-------------------------------
BILAG:

Bilag 1 >>
Bilag 2 >>

Selskabsmeddelelser

2024

3 | Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med AGF A/S' aktier

2 | Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med AGF A/S' aktier

1 | Halvårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2023

2023

26 | Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med AGF A/S' aktier

25 | Forløb af ordinær generalforsamling

24 | Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med AGF A/S' aktier

23 | Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med AGF A/S' aktier

22 | Indkaldelse til ordinær generalforsamling

21 | Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med AGF A/S' aktier

20 | Storaktionærmeddelelse 

19 | Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med AGF A/S' aktier

18 | AGF A/S - årsrapport 2022/23

17 | Salg af kontraktrettigheder på Thomas Kristensen

16 | AGF A/S i forhandlinger om salg af Thomas Kristensen

15 | Salg af kontraktrettigheder på Adam Daghim

14| AGF A/S i forhandlinger om salg af Adam Daghim

13 | Forventninger til regnskabsåret 2023/24

12 | Salg af kontraktrettigheder på Yann Aurel Bisseck

11 | AGF A/S i forhandlinger om salg af Yann Aurel Bisseck

10 | Storaktionærmeddelelse

9 | Storaktionærmeddelelse

8 | Ledende medarbejderes og disses nærtstående transaktioner

7 | Ledende medarbejderes og disses nærtstående transaktioner

6 | Ledende medarbejderes og disses nærtstående transaktioner

5 | Ledende medarbejderes og disses nærtstående transaktioner

4 | Ledende medarbejderes og disses nærtstående transaktioner

3 | Ledende medarbejderes og disses nærtstående transaktioner

2 | AGF A/S foretager rettet emission

1 | Halvårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2022

2022

11 | Forløb af ordinær generalforsamling

10 | Ledende medarbejderes og disses nærtstående transaktioner

9 | Indkaldelse til ordinær generalforsamling

8 | Storaktionærmeddelelse

7 | Korrektion: AGF A/S - årsrapport 2021/22

6 | AGF A/S - årsrapport 2021/22

5 | Salg af kontraktrettighed

4 | Forhandlinger om salg af kontraktrettighed

3 | Ny cheftræner i AGF

2 | AGF siger farvel til David Nielsen

1 | Halvårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2021

2021

8 | AGF A/S - Forløb af ordinær generalforsamling

7 | AGF A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

6 | AGF A/S - årsrapport 2020/21

5 | Forventninger til regnskabsåret 2021/22

4 | AGF A/S ansætter Stig Inge Bjørnebye som ny sportschef

3 | Hans Jørgen Haysen tiltræder ikke som sportschef i AGF A/S

2 | Halvårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2020

1 | Hans Jørgen Haysen bliver ny sportschef i AGF A/S

 

2020

12 | Sportschef stopper i AGF A/S

11 | Ledende medarbejderes transaktioner

10 | Forløb af ordinær generalforsamling

9 | Ledende medarbejderes transaktioner

8 | AGF A/S indkalder til ordinær generalforsamling

7 | AGF A/S - årsrapport 2019/20

6 | Storaktionærmeddelelse

5 | AGF A/S sælger Mustapha Bundu til RSC Anderlecht

4 | AGF A/S i forhandlinger om salg af Mustapha Bundu

3 | Nedjustering af forventningerne til årets resultat

2 | AGF A/S suspenderer forventningerne til årets resultat for regnskabsåret 2019/20

1 | Halvårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2019

 

2019

20 | AGF A/S forlænger samarbejdet med cheftræner David Nielsen

19 | Storaktionærmeddelelse

18 | Ledende medarbejderes transaktioner

17 | Forløb af ordinær generalforsamling

16 | Ledende medarbejderes transaktioner

15 | Storaktionærmeddelelse

14 | Ledende medarbejderes transaktioner

13 | Storaktionærmeddelelse

12 | Ledende medarbejderes transaktioner

11 | Ledende medarbejderes transaktioner

10 | Ledende medarbejderes transaktioner

9 | Indkaldelse til ordinær generalforsamling

8 | Ledende medarbejderes transaktioner

7 | AGF A/S - årsrapport 2018/19

6 | AGF sælger Jens Stage til F.C. København

5 | Finanskalender

4 | AGF foretager opjustering

3 | Ledende medarbejderes transaktioner

2 | AGF A/S foretager rettet emission

1 | Halvårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2018

 

2018

9 | Storaktionærmeddelelse

8 | Forløb af ordinær generalforsamling

7 | Ledende medarbejderes transaktioner

6 | Indkaldelse til ordinær generalforsamling

5 | AGF A/S - årsrapport 2017/18

4 | Forventninger til regnskabsåret 2018/19

3 | AGF A/S foretager nedjustering

2 | Finanskalender

1 | Halvårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2017

 

2017

13 | Storaktionærmeddelelse

12 | Ledende medarbejderes transaktioner

11 | Forløb af ordinær generalforsamling

10 | Ledende medarbejderes transaktioner

9 | Indkaldelse til ordinær generalforsamling

8 | AGF ophæver samarbejdet med Glen Riddersholm - David Nielsen bliver ny cheftræner

7 | Årsrapport 2016/17

6 | Aarhus Elite foretager rettet emission

5 | Storaktionærmeddelelse

4 | Aarhus Elite foretager rettet emission

3 | Aarhus Elite foretager nedjustering

2 | Finanskalender

1 | Halvårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2016

 

2016

6 | Forløb af ordinær generalforsamling

5 | Indkaldelse til ordinær generalforsamling

4 | Årsrapport 2015/16

3 | Finanskalender

2 | Ændring af finanskalender

1 | Halvårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

 

2015

13 | Glen Riddersholm bliver ny cheftræner for AGF

12 | AGF ophæver samarbejdet med cheftræner Morten Wieghorst

11 | Forløb af ordinær generalforsamling

10 | Periodemeddelelse for perioden 1. juli - 30. september 2015

9 | Indkaldelse til ordinær generalforsamling

8 | Årsrapport 2014/15

7 | Finanskalender

6 | Ny økonomidirektør i Aarhus Elite A/S

5 | Periodemeddelelse for perioden 1. januar - 31. marts 2015

4 | Kommerciel direktør fratræder

3 | Økonomidirektør fratræder

2 | Halvårsrapport for perioden 1. juli-31. december 2014

1 | Storaktionærmeddelelse

 

2014

16 | Storaktionærmeddelelse

15 | Aarhus Elite A/S offentliggør resultat af fortegningsemission

14 | Storaktionærmeddelelse

13 | Aarhus Elite A/S offentliggør fortegningsemission og prospekt

12 | Forløb af ordinær generalforsamling

11 | Periodemeddelelse for perioden 1. juli - 30. september 2014

10 | Indkaldelse til ordinær generalforsamling

9 | Årsrapport 2013/14

8 | Finanskalender

7 | AGF's nedrykning koster 20-25 mio. kr.

6 | Jacob Nielsen bliver adm. direktør for Aarhus Elite A/S

5 | Morten Wieghorst bliver ny cheftræner for AGF

4 | Aarhus Elite A/S skal have ny ledelse

3 | Aarhus Elite A/S vurderer situationen efter AGF's nedrykning

2 | Periodemeddelelse for perioden 1. januar - 31. marts 2014

1 | Halvårsrapport for perioden 1. juli-31. december 2013

 

2013

10 | Forløb af ordinær generalforsamling

9 | Periodemeddelelse for perioden 1. juli - 30. september 2013

8 | Ledende medarbejderes transaktioner

7 | Indkaldelse til ordinær generalforsamling

6 | Årsrapport 2012/13

5 | Storaktionærmeddelelse

4 | Finanskalender

3 | Storaktionærmeddelelse

2 | Periodemeddelelse for perioden 1. januar - 31. marts 2013

1 | Halvårsrapport for perioden 1. juli-31. december 2012

 

2012

10 | Forløb af ordinær generalforsamling

9 | Periodemeddelelse for perioden 1. juli - 30. september 2012

8 | Ledende medarbejderes transaktioner

7 | Indkaldelse til ordinær generalforsamling

6 | Årsrapport 2011/12

5 | Finanskalender

4 | Periodemeddelelse for perioden 1. januar - 31. marts 2012

3 | Storaktionærmeddelelse

2 | Halvårsrapport for perioden 1. juli-31. december 2011

1 | Registrering af kapitalnedsættelse

 

2011

8 | Vedtægter

7 | Forløb af ordinær generalforsamling

6 | Periodemeddelelse for perioden 1. juli - 30. september 2011

5 | Indkaldelse til ordinær generalforsamling

4 | Årsrapport 2010/11

3 | Finanskalender

2 | Periodemeddelelse for perioden 1. januar - 31. marts 2011

1 | Halvårsrapport for perioden 1. juli-31. december 2010

Regnskaber

Redegørelser & politikker

God selskabsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse har udsendt anbefalinger for god selskabsledelse, som en del af reglerne for notering på NASDAQ OMX.

Lovpligtig Corporate Governance-redegørelse 2022/23

 

Tidligere Corporate Governance-redegørelser:

Corporate Governance 21/22

Corporate Governance 20/21

Corporate Governance 19/20

Corporate Governance 18/19

Corporate Governance 17/18

Corporate Governance 16/17

Corporate Governance 15/16

Ansvarsrapport

Finanskalender

21.09.2023: ÅRSREGNSKABSMEDDELSE 2022/2023

26.10.2023: GENERALFORSAMLING 2022/2023

21.02.2024: HALVÅRSRAPPORT 01.07-31.12 2023

21.06.2024: FINANSKALENDER

25.09.2024: ÅRSREGNSKABSMEDDELSE 2023/2024

24.10.2024: GENERALFORSAMLING 2023/2024

Vedtægter

Du kan hente vedtægterne for AGF A/S her >>

Aktionærklubben

Aktionærklubben er et tilbud til alle AGF A/S' mere end 10.000 navnenoterede aktionærer. Her kan du finde informationer om eksempelvis generalforsamlinger og særlige aktionærtilbud samt tilmelde og framelde dig vores mailservice. Aktionærklubben giver dig også mulighed for online at bestille adgangskort og afgive fuldmagt til generalforsamlingen.

For at du kan få fuldt udbytte af Aktionærklubben, herunder gøre brug af særlige tilbud til aktionærer, skal vi bruge din e-mail-adresse. Husk derfor at indtaste den under "Navneoplysninger" på Aktionærklubbens hjemmeside.

AKTIONÆRTILBUD

Aktionærtilbud for sæsonen 23/24:

 • Aktionærtilbud for 23/24 er endnu ikke fastlagt.

Tilbuddet er sendt ud til alle navnenoterede aktionærer, der har tilmeldt sig Aktionærklubben og har registreret en gyldig mail.

ADGANG TIL AKTIONÆRKLUBBEN

Det er udelukkende navnenoterede aktionærer, der kan få adgang til Aktionærklubben. Ved login skal du bruge dit depotnummer og adgangskode. Fra du har købt dine aktier, til du figurerer i vores system, kan der gå 3-4 bankdage.

Besøg hjemmesiden for aktionærklubben her >>

Har du ikke dit depotnummer, kontakt venligst din bank, eller send en e-mail til: [email protected]. Bemærk venligst, at det ikke er muligt at henvende sig pr. telefon.

SÅDAN LOGGER DU PÅ
Når du logger ind i Aktionærklubben første gang, bliver du bedt om at indtaste din e-mail-adresse samt ændre din adgangskode. Vælg en personlig kode, du kan huske. Glemmer du koden, kan du via Aktionærklubben bestille en ny kode.

For at du kan få fuldt udbytte af Aktionærklubben, herunder gøre brug af særlige tilbud til aktionærer, skal vi bruge din e-mail-adresse. Husk derfor at indtaste den under "Navneoplysninger" på Aktionærklubbens hjemmeside.